ZADZWOŃ: 515 168 174• O nas
• Internacjonalizacja MŚP 1.2
• 1.2 Polska Wschodnia w skrócie
• Działanie 1.2 Internacjonalizacja MŚP
• Modele Biznesowe
• Strategie internacjonalizacji
• Proces internacjonalizacji
• Internacjonalizacja MŚP - bariery wewnętrzne
• Go to Brand 2019 PARP 3.3.3 POIR
• Świadczymy usługi proeksportowe
• Internacjonalizacja MŚP - bariery zewnętrzne
• Kontakt

Działanie 1.2 Internacjonalizacja MŚP 2020
1.2 Polska Wschodnia PARP


Działanie 1.2 Internacjonalizacja MŚP to doskonała okazja na rozwój eksportu firm Polski Wschodniej.

Celem działania 1.2 Internacjonalizacja MŚP jest rozwój na międzynarodowych rynkach mikro-, małych i średnich firm mających siedzibę na terenie Polski Wschodniej tj. województw: lubelskiego, podkarpackiego, warmińsko-mazurskiego, podlaskiego i świętokrzyskiego.

Wsparcie w ramach działania 1.2 Internacjonalizacja MŚP obejmować będzie kompleksowe, indywidualne, nastawione pod konkretną firmę działania związane z opracowaniem i przygotowaniem do wdrożenia nowego modelu biznesowego w MŚP związanego z internacjonalizacją ich działalności.

Działanie 1.2 Internacjonalizacja MŚP zostało podzielone na dwa etapy. W pierwszym etapie firma otrzymuje dotację na zlecenie zewnętrznej firmie doradczej opracowania nowego modelu biznesowego związanego z internacjonalizacją, czyli strategii wejścia na wybrane rynki zagraniczne, a drugim etapie firma otrzymuje dofinansowanie na realizację działań zapisanych w strategii.

I etap działania 1.2 Internacjonalizacja MŚP – usługi doradcze w zakresie opracowania nowego modelu biznesowego w MŚP związanego z internacjonalizacją ich działalności obejmujące w szczególności:

- analizę możliwości eksportowych firmy,

- wskazanie rynków docelowych oraz ich uhierarchizowanie, a także identyfikację potencjalnych kontrahentów na rynkach zagranicznych, koncepcję wejścia na rynek zagraniczny wraz z projekcją możliwości sprzedaży na wybranym rynku zagranicznym,

- wybór najefektywniejszych narzędzi i metod marketingowych oraz promocyjnych (w tym wskazanie wydarzeń targowych czy kierunków misji handlowych),

- rekomendacje w zakresie reorganizacji przedsiębiorstwa i przygotowania go do działalności eksportowej (organizacji działu eksportu, logistyki etc.),

- propozycje możliwych źródeł zewnętrznego finansowania działalności eksportowej i instrumentów finansowych obniżających ryzyko eksportowe (kredyty eksportowe, fundusze poręczeniowe i gwarancyjne, fundusze dotacji, transakcje terminowe etc.).

II etap działania 1.2 Internacjonalizacja MŚP – w ramach tego etapu wsparcie ukierunkowane zostanie na zapewnienie MŚP dostępu do usług doradczych oraz zakup wartości niematerialnych i prawnych związanych z przygotowaniem do wdrożenia opracowanego na I etapie działania 1.2 Internacjonalizacja MŚP modelu biznesowego obejmujących między innymi:

- doradztwo w zakresie wyszukiwania, selekcji, a następnie nawiązania kontaktów z partnerami zagranicznymi i doprowadzenie zainteresowanego podmiotu do etapu negocjacji handlowych,

- doradztwo w zakresie przygotowania produktu do potrzeb rynku docelowego (w tym m.in. badanie marketingowe na rynku docelowym),

- doradztwo biznesowe i prawne w zakresie budowy kanałów dystrybucji i kanałów obsługi otoczenia formalno-prawnego umożliwiającego wejście na dany rynek zagraniczny,

- doradztwo w zakresie projektowania materiałów reklamowych i promocyjnych, wzornictwa opakowań, projektowania katalogów i opisów technicznych produktów, projektowania logotypów i marek produktowych, a także stron internetowych (w tym aplikacji mobilnych) przeznaczonych do promocji i sprzedaży na rynkach zagranicznych,

- zakup oprogramowania niezbędnego do automatyzacji procesów biznesowych w związku z przygotowaniem do internacjonalizacji działalności, do wysokości 20% wydatków kwalifikowalnych.

Ponadto, w ramach II etapu działania 1.2 Internacjonalizacja MŚP przewiduje się wsparcie MŚP na udział w zagranicznych targach, wystawach lub misjach handlowych wyłącznie w zakresie wskazanym w ramach I etapu działania 1.2 Internacjonalizacja MŚP (maksymalny udział wydatków związanych z uczestnictwem w targach i misjach nie może przekroczyć 20% wydatków kwalifikowalnych w ramach II etapu).

Pula środków przeznaczonych na działania 1.2 Internacjonalizacja MŚP jest bardzo duża bo obejmuje kwotę 115 047 440 euro.

Instytucją pośredniczącą w ramach działania 1.2 Internacjonalizacja MŚP odpowiedzialną za nabór i ocenę wniosków jest Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości(PARP).

Dotacje w ramach działania 1.2 Internacjonalizacja MŚP będą rozdzielane w trybie konkursowym.

Każdy z projektów w ramach działania 1.2 Internacjonalizacja MŚP wytypowanych do realizacji otrzyma dofinansowanie wydatków w wysokości 80%.

W ramach działania 1.2 Internacjonalizacja MŚP wkład własny przedsiębiorcy będzie wynosił 20%.

Maksymalna wartość dofinansowania wydatków kwalifikowanych działania 1.2 Internacjonalizacja MŚP wynosi:

- w I etapie – 50 000,00 PLN
- w II etapie – 500 000,00 PLN

W ramach działania 1.2 Internacjonalizacja MŚP priorytetowo traktowane będą projekty:

- wpisujące się w zakres regionalnych inteligentnych specjalizacji wspólnych dla co najmniej dwóch województw z Polski Wschodniej,

- których realizacja przyczyni się do wzrostu zatrudnienia we wspartych MŚP,

- przedsiębiorców, których przychody z eksportu w ostatnim roku obrotowym są mniejsze od 30% sumy przychodów netto ze sprzedaży towarów i usług,

- przyczyniające się do promocji zielonej i zrównoważonej gospodarki.

Co to jest Internacjonalizacja MŚP?

Celem każdego przedsiębiorstwa, zarówno małego, średniego, jak i mikro-przedsiębiorstwa, jest powiększanie zysków, ciągłe pozyskiwanie nowych kontrahentów, innowacyjna promocja, zwiększenie sprzedaży, poszerzanie rynków zbytu i szerokorozumiany rozwój (na wielu płaszczyznach) w tym zaistnienie na rynkach zagranicznych.

Jednym ze sposobów na wzmocnienie pozycji firmy jest internacjonalizacja.

Internacjonalizacja MŚP to nic innego, jak umiędzynarodowienie działalności mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw. Jest to naturalny etap rozwoju każdej dobrze rozwijającej się firmy. Internacjonalizacja MŚP polega na rezygnacji z pozostania tylko i wyłącznie na rynku krajowym oraz decyzji o rozszerzeniu działalności poprzez ekspansję na rynki zagraniczne.

Na tzw. sektor MŚP (małe i średnie przedsiębiorstwa) składają się mikro-, małe i średnie przedsiębiorstwa. Mogą należeć zarówno do sektora publicznego, jak i prywatnego. Internacjonalizacja MŚP jest zatem skierowana głównie do małych i średnich przedsiębiorstw, które chcą uniezależnić się od jednego rynku.

O internacjonalizacji MŚP można mówić wtedy, kiedy co najmniej jeden produkt lub usługa przedsiębiorstwa powiązane są z rynkiem zagranicznym. Owe związki firmy z gospodarką zagraniczną mogą przybierać różne formy. Wśród nich najczęściej wymienia się wszelkiego rodzaju eksport, import, franczyzę, otwieranie oraz kupowanie spółek czy licencjonowanie. Warto zauważyć, że o internacjonalizacji MŚP nie mówimy tylko w przypadku ekspansji przedsiębiorstwa na rynek zagraniczny (internacjonalizacja czynna), ale także w przypadku pozostania firmy w obszarze rodzimego rynku i nawiązywania kontaktów z zagranicznymi kontrahentami bez opuszczania go (internacjonalizacja bierna).

Jeśli jednak Twoje przedsiębiorstwo chce się nieustannie rozwijać, osiągać korzyści, wzmacniać swoją pozycję oraz zwiększyć przychody i zyski, trzeba pomyśleć o czynnej formie internacjonalizacji, której najpopularniejszą odmianą jest eksport. Nie warto czekać na decyzje zagranicznych kontrahentów o chęci inwestowania na polskim rynku – lepiej samemu przedsięwziąć odpowiednie kroki i wystarać się o promocję swojego przedsiębiorstwa za granicą.

Należy pamiętać o tym, że internacjonalizacja MŚP jest rozłożonym w czasie procesem, który wymaga przemyślenia i oceny wielu czynników. Dlatego warto skorzystać z pomocy fachowców, którzy krok po kroku będą wdrażać kolejne elementy procesu internacjonalizacji.

Umiędzynarodowienie wymaga sporych nakładów finansowych, dlatego konieczne jest skorzystanie z zewnętrznych źródeł finansowania. Najwygodniejszym (a zarazem najmniej korzystnym) sposobem na pozyskanie środków jest kredyt. Łatwo go otrzymać, ale dodatkowe odsetki czy prowizje sprawiają, że kredyt staje się kosztowny. Ponadto, zagrożenie stanowi niepowodzenie we wdrażaniu internacjonalizacji – wtedy spłata kredytu może doszczętnie zrujnować firmę.

Oczywiście istnieją także inne źródła finansowania, które są dla przedsiębiorstwa dużo mniej ryzykowne. Możemy do nich zaliczyć różnego rodzaju dotacje europejskie przyznawane także na wsparcie internacjonalizacji.

Żeby proces internacjonalizacji MŚP zakończył się sukcesem, najlepiej skorzystać z usług fachowej firmy doradczej, która przygotuje odpowiednią dla Twojej firmy strategię wejścia na rynek zagraniczny. Dodatkowo może zająć się przygotowaniem wniosku o przyznanie funduszy.

Internacjonalizacja MŚP pozwala zatem wykorzystać potencjał małych i średnich przedsiębiorstw poprzez rozwój na rynkach zagranicznych. Pomimo dużych nakładów czasu i środków finansowych, może zaowocować wieloletnim rozwojem firmy na różnych płaszczyznach. Zewnętrzna firma doradcza pomoże realnie ocenić sytuację Twojego przedsiębiorstwa, przygotować strategię procesu internacjonalizacji oraz pozyskać fundusze unijne. Wszystkie te elementy doprowadzą do oczekiwanego celu.

Jak pozyskać dotację 1.2 Internacjonalizacja MŚP ?

Krok 1:

Zadzwoń i spotkaj się z ekspertem!

Krok 2:

Zleć nam napisanie wniosku!

Krok 3: Zrealizuj i rozlicz projekt!

Krok 4:

Rozwijaj eksport dzięki dotacji!Dojeżdżamy na spotkania! Lublin/Lubelskie, Kielce/Świętokrzyskie, Rzeszów/Podkarpackie, Białystok/Podlaskie, Olsztyn/Warmińsko-Mazurskie.

Internacjonalizacja Sp. z o.o.
Lider w pozyskiwaniu dotacji na Internacjonalizację MŚP!

Internacjonalizacja MŚP 1.2 Polska Wschodnia @ 2016
Lublin/Lubelskie, Kielce/Świętokrzyskie, Rzeszów/Podkarpackie, Białystok/Podlaskie, Olsztyn/Warmińsko-Mazurskie